2017

12 januari

planningsgroep oprichting
Aanvraag erkenning en subsidie

Onder leiding van Joachim Lambrechts en Raf Stassens van Regionaal Landschap Zuid-Hageland maakte een planningsgroep een beleidsplan en erkenningsaanvraag op. Een stakeholdersgroep met vertegenwoordigers van diverse erfgoedverenigingen zorgde voor de nodige input. Het proces werd begeleid door Iris Steen. Minister Geert Bourgeois ondertekende de erkenning van de IOED Zuid-Hageland op 20 maart. We sloten op 11 september een samenwerkingsovereenkomst met agentschap Onroerend Erfgoed. De IOED verzekerde zich zo van een jaarlijkse subsidie voor de periode 2018-2020.

19 januari

Oprichting IOED
Oprichting projectvereniging Zuid-Hageland

De burgemeesters en algemeen directeurs van Geetbets, Kortenaken, Landen en Zoutleeuw ondertekenden de oprichting van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Kortenaaks schepen Niels Willems trad aan als voorzitter van de IOED.

 2018

1 januari

start Tom Cornelissen
Start werking

Na een aanwervingsprocedure in het najaar van 2017 start Tom Cornelissen in 2018 als coördinator en erfgoedconsulent met de werking van de IOED.

14 maart

Excursie houtig erfgoed
Studiedag houtig erfgoed

Samen met boomverzorgers, specialisten, gemeente en de collega’s van RLZH maakten we de staat op van het rijke aanbod aan (knot)bomen in Kortenaken.

31 januari

Fier op de hoeve van hier
Fier op de hoeve van hier!

In het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed diende IOED samen met partners RLZH en het Centrum Agrarische Geschiedenis een subsidieaanvraag in voor een project rond historische hoeves in onze landbouwstreek.

12 februari

Eigenaar / Beheerder
Inventarisatie bouwkundig erfgoed

Op vraag van het Agentschap Onroerend Erfgoed startten we met het actualiseren van de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Elk van onze 4 gemeenten engageerde zich bovendien om de inventaris aan te vullen met bijkomende waardevolle gebouwen op hun grondgebied. 25.000 euro werd besteed aan een historisch onderzoek en de inhoudelijke ondersteuning van hoeve-eigenaars.

Landschapsdag Elsmeren
Provinciale landschapsdag in Kasteel van Elsmeren

Regionaal Landschap en IOED ondersteunden de organisatie van een eerste provinciale landschapsdag. De werking van de IOED werd voorgesteld tijdens de lezingenreeks en deelnemers kregen een rondleiding op de site door lokaal historicus Guy Leus en onze erfgoedconsulent Tom.

Zomer

Stage Sarah Peers

In het kader van de opleiding ‘Conservation of Monuments en Sites’ ondersteunde studente Sarah ons bij de actualisatie van de inventaris bouwkundig erfgoed en de organisatie van Open Monumentendag.

9 september

OMD 2018
Open Monumentendag

In onze 4 gemeentes organiseerden we simultaan fietszoektochten langs de vele historische hoeves die onze regio rijk is. Op diverse locaties waren hoeves te bezoeken en kregen de fietsers een rondleiding.

22 september

Kijkkast Wange
Inhuldiging kijkkast opgraving Wange + kinderworkshops

De provincie Vlaams-Brabant plaatste een maand lang een kijkkast met archeologische vondsten uit Wange in het stadhuis. Een van de archeologen kwam bij de opening vertellen over de opgraving en enkele bijzondere vondsten. Kinderen konden zelf aardewerk boetseren of vuursteen leren bewerken.

13 november

Inspiratiedag grafheuvels
Inspiratiedag mottes en grafheuvels

Met lokale ambtenaren, collega’s en experts maakten we een tocht langs de kenmerkende kunstmatige heuvels in onze regio: de tumuli en mottes. Per site werd een analyse gemaakt van het huidige beheer en de toekomstkansen en -noden.

 2019

3 maart

Netwerkdag hoeve eigenaars
Info- en netwerkmoment hoeve-eigenaars

Infomoment in het kader van het project 'Fier op de hoeve van hier', specifiek voor eigenaars van historische hoeves in ons werkingsgebied.

Lezing over geschiedenis van historische hoeves, voorstelling handleiding 'op zoek naar de geschiedenis van je eigen hoeve', rondleiding op de Pitsaerhoeve door Monumentenwacht Vlaams-Brabant, voorstelling en debat rond twee voorbeeldprojecten, uitwisseling. Kortom, een goed gevulde dag voor de meer dan 50 aanwezige eigenaars.

14 april

Opleiding gidsen
Opleiding historische hoeves voor Hagelandgidsen

15 Hagelandgidsen werden klaargestoomd voor de begeleiding van de rondleidingen op de Dag van de Historische Hoeve.

5 mei

Dag van de historische hoeve
Dag van de historische hoeve

Minstens 600 bezoekers raakten “fier op de hoeve van hier” tijdens onze dag in het teken van historische hoeves. Er waren rondleidingen op de kasteelhoeve, gidsbeurten per fiets, te voet of met de huifkar. We stelden met trots onze brochure voor over de historische hoeve in onze streek. Daarin is ook voor elk van onze 4 gemeenten een fietslus langs markante hoeves opgenomen. De provincie Vlaams-Brabant zorgde voor de nodige financiële ondersteuning.

8 september

Open Monumentendag
Open Monumentendag

Kasteelsite Ter Lenen, in volle restauratie, opende voor één dag haar deuren voor het publiek. Ook de omgeving was te ontdekken tijdens begeleide natuur- en erfgoedwandelingen. De ruim 400 bezoekers konden ook proeven van een Triple Trezeke, een heropgevist lokaal bier dat haar oorsprong kent op de site.

4-6 oktober

Metaaldedectieweekend Waasmont
Metaaldetectieweekend Detectum

Voor het eerst in Vlaanderen werd een grootschalig zoekweekend voor metaaldetectoristen georganiseerd. Het akkerland van Landen kent een rijke geschiedenis. We ondersteunden Detectum en brachten hen vooraf in contact met de geschiedkundige kring Pepijn@Landen en met MEDEA.

Bouwkundig erfgoed
Vaststelling bouwkundig erfgoed

Na ontelbare dagen van veldwerk, selectie, archiefonderzoek, schrijven en herschrijven staan de 37 inventaristeksten eindelijk online. 37 gebouwen zijn zo klaar om als bouwkundig erfgoed vastgesteld te worden door de minister, goed voor 20% van de aanvullingen op de inventaris in heel Vlaams-Brabant.

 2020

1 januari

samenwerkingsovereenkomst Zoutleeuw
Samenwerkingsovereenkomst Zoutleeuw

Zoutleeuw, RLZH en de IOED slaan de handen in elkaar voor een jarenlange samenwerking rond de troeven van de stad, het rijke erfgoed en de groene omgeving. De IOED kan hierdoor een team uitbouwen. Femke Herbots zetten we deeltijds in op toeristische ontsluiting en we werven ook een archeologe aan.

Februari

logo IOED
Eigen logo, kennismakingsbrochure en website

Tijd om duidelijker naar buiten te komen met onze werking. Met een herkenbaar logo, een infobrochure en website is een nieuwe stap gezet in de uitbouw van onze werking.

Maart

openbaar onderzoek vaststelling bouwkundige inventaris
Openbaar Onderzoek voor de nieuwe Vaststelling van het Bouwkundig Erfgoed in Vlaams-Brabant

We organiseerden drie infosessies waarin we toelichting gaven bij het Openbaar Onderzoek over de vaststelling van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed in Vlaams-Brabant. De laatste horde in een intensief proces is hiermee genomen. Na verwerking van de bezwaren zette minister Diependaele in het najaar zijn handtekening onder de geactualiseerde lijst.

1 mei

IOED team 2020
Uitbreiding dienstverlening archeologie (Marijke)

Marijke Wouters start als IOED-archeologe. Ze focust zich halftijds op de stad Zoutleeuw en bouwt daarnaast een archeologische ondersteuning op in de basiswerking van de IOED.

8 juli

Warandebos Geetbets
PDPO-subsidie voor project ‘Wonderlijk Warandebos’

Samen met RLZH kunnen we aan de slag om de bijzondere natuur en het unieke erfgoed van de beschermde site van de Burcht van Rummen te bewaren, te versterken en beleefbaar te maken voor inwoners en bezoekers.

20 juli

op stap met Leonard
Op stap met Leonard

We bedachten opdrachtjes en tekenden een personage voor een doeboekje waarmee kinderen op verkenning kunnen in de Sint-Leonarduskerk.

6 augustus

digitale vestenwandeling
Digitale Vestenwandeling

Het eerste grote wapenfeit van onze archeologe Marijke: met hun smartphone in de hand kunnen bezoekers op pad rondom de stadskern van Zoutleeuw. Met woord, beeld en audio kan je er de restanten van de oude stadsversterkingen en Spaanse Citadel gaan ontdekken.

10 september

Intrek kantoor
Intrek in kantoor te Zoutleeuw

De stad Zoutleeuw zorgde voor nieuwe huisvesting voor onze werking, centraal gelegen in het werkingsgebied van de IOED. We staken zelf de handen uit de mouwen om ons kantoor in te richten in de Lakenhalle op de Grote Markt.

OMD Zoutleeuw 2020
Open Monumentendag - Zoutleeuw

Fotozoektocht via smartphone (ErfgoedApp) of papieren brochure. 

Aan de hand van oude foto's van waardevolle gebouwen een weg zoeken doorheen de beschermde stadskern van Zoutleeuw. En op die manier zelf de vele kleine of grote wijzigingen ontdekken die de oude gebouwen hebben ondergaan sinds de laatste jaren of decennia. 
Bij twee privéwoningen op de route kreeg het publiek ook, coronaproof op digitale manier, een unieke kijk op gevels en interieur.  

30 september

Toekenning subsidie tweede beleidsperiode

Minister Matthias Diependaele kent de werking een jaarlijkse subsidie toe voor de periode 2021-2026. Een tweede beleidsperiode met vernieuwd beleidsplan kan worden aangevat.

9 en 10 oktober

Archeologiedagen_Laar
Archeologiedagen - Landen

Gegidste rondleidingen voor de lokale lagere school, de buurtbewoners en het brede publiek; n.a.v. een archeologisch terreinonderzoek in Laar, i.s.m. ARON bvba en re-enactor Jessie Clos. Een duik in de geschiedenis van de slagen (1693 en 1793) en een ontsluiting van de archeologische vondsten. 

11 oktober

Archeologiedag Zoutleeuw 2020
Archeologiedagen - Zoutleeuw

Om onze app met permanente audiogids 'archeologische vestenwandeling' extra onder de aandacht te brengen organiseerden we enkele kindvriendelijke activiteiten: op de route zelf een zoektocht naar hints, bij aankomst bij mekaar te puzzelen. Verder konden de kinderen als een 'echte archeoloog' middeleeuwse scherven zoeken en sorteren. 

 2021

Voorjaar

Slagveldwandelingen
Opstart project slagveldwandelingen - Landen

Het slagveldlandschap rondom de Heilige Kruiskapel is, op een ruilverkaveling na, zo goed als ongewijzigd sinds 1693: een open akkerlandschap, met dorpjes in de valleien. Als IOED initieerden we de samenwerking tussen Beluister vzw en stad Landen en ondersteunen we hen in de realisatie van slagveldwandelingen met audiobegeleiding. Het verhaal inspireerde Geert Verdickt (Beluister) tot één van zijn Buurman-Vuurman gesprekken in de zomer, met onze lokale kenner Wim Uyttebroek. Het gesprek resulteerde in 2022 zelfs in een korte podcast en een lied.

Zomer

Restauratie Kapel Ransberg
Restauratie gevels Kapel van de Verlosser - Kortenaken

We werkten technisch en administratief de gefaseerde restauratie uit van deze beschermde kapel van Ransberg. De vaklui van Hoecksteen reinigden de gevels, waardoor de gevelsteen ter ere van de oprichters van de kapel terug leesbaar werd. Te sterk verweerde bakstenen werden vervangen, barsten en scheuren verankerd en de muren behandeld tegen opstijgend vocht.

28 augustus

herbestemming kerk Wange
Herbestemming Parochiekerk Kristus-Koning - Landen

Na een intensief traject met meerdere lokale partners werd de kerk van Wange succesvol herbestemd tot ontmoetingscentrum. Het project werd gerealiseerd onder begeleiding van PARCUM, met financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Zomer

Inventarisatie vondsten Zoutleeuw
Inventarisatie (archeologische) collectie Zoutleeuw

Jobstudente Luna Beerden inventariseerde de collectie en vrijwilliger Michel Hayen registreerde alle objecten op foto

12 september

Open Monumentendag Kersbeek
Open Monumentendag - Kortenaken

Gegidste rondleidingen in het gerenoveerde neogotische kasteel en de parktuin, Kasteel van Kersbeek. Met kindvriendelijke activiteiten. 

16 september

Digitale ontsluiting Kerk Leonardus
Digitale ontsluiting sacramentstoren Sint-Leonarduskerk - Zoutleeuw

De Sacramentstoren is 18 meter hoog. Met dronebeelden zijn de hoger gelegen sculpturen nu ook zichtbaar vanop de grond. Via een touchscreen kunnen bezoekers de bouwgeschiedenis, de restauratie en het beeldverhaal ontdekken. De teksten werden geschreven in samenwerking met de Vrienden van Zoutleeuw en vertaald in het Frans, Duits en Engels voor het internationale publiek van de Sint-Leonarduskerk.

8 oktober

Vlaamse Landschapscontactdag
Vlaamse Landschapscontactdag ‘Open Fields’ - Landen

Samen met de collega's van RLZH brachten we de jaarlijkse Vlaamse Landschapscontactdag van het agentschap Onroerend Erfgoed naar onze regio. Centraal in de lezingen en excursies stond het thema Open Fields, het open akkerlandschap, met Landen als ideale uitvalsbasis. Als IOED gaven we een lezing over de rol van Open Fields in de grote veldslagen van de Nieuwe Tijd. De Eerste Slag bij Neerwinden (1693) vormde hiervoor een interessante casus. Tijdens de excursies gaven we een woordje uitleg over de Bortombe.

10 oktober

Archeologiedagen Bortombe
Archeologiedagen Bortombe Walsbets - Landen

Een ca. 1800 jaar oude Gallo-Romeinse grafheuvel, te midden van de akkers. Gidsbeurten, infostand, kinderactiviteiten en uitzichtpunt op een alternatieve heuvel van strobalen.

Najaar

hermeandering Kleine Gete te Wange - metaaldetectie
Metaaldetectie hermeandering Kleine Gete - Landen

Tijdens de zomer organiseerden we een metaaldetectie-onderzoek. We gingen op zoek naar materiële getuigen van de Eerste Slag bij Neerwinden (1693) in de archeologisch vrijgegeven zones en storthopen van de hermeanderingwerken aan de Kleine Gete tussen Eliksem en Wange. We schakelden hiervoor de hulp in van Detectum vzw, een koepelvereniging van metaaldetectoristen. Slagvelddeskundige Erik Wauters zorgde voor de historische omkadering en de determinatie van de militaria. IOED-archeologe Marijke schreef samen met hem een verslag.

16 december

historisch stadhuis Zoutleeuw
Toekenning subsidie voor totaalconcept bezoekerscentrum Zoutleeuw

Samen met stad Zoutleeuw dienden we een subsidieaanvraag in voor de opmaak van een totaalconcept voor de realisatie van een bezoekerscentrum in het historisch stadhuis. De provincie Vlaams-Brabant kende een subsidie toe voor ons erfgoedproject. Begin 2022 stelden we ontwerpbureau Madoc aan en gingen we van start.

 2022

19 april

lezing Bram Vannieuwenhuyze
Lezing: “De 16de eeuwse cartograaf Jacob van Deventer, een man met een plan”

Eerste lezing binnen de reeks "Verleden Beleven – Zoutleeuw en omstreken tijdens de Nieuwe Tijd”.

Ontdek de oudst bewaarde kaart van Zoutleeuw (en Landen). Wie was de maker? Hoe ging hij tewerk? Wat resteert er vandaag nog van dat 16de-eeuwse Zoutleeuw? 

Lezing door prof. dr. Bram Vannieuwenhuyze en IOED-archeologe Marijke Wouters

5 mei

lezing Piet Lombaerde
Lezing “Zoutleeuw in de 17de eeuw: citadel, bastions en courtines”

Tweede lezing binnen de reeks "Verleden Beleven – Zoutleeuw en omstreken tijdens de Nieuwe Tijd”. Ontdek hoe de komst van het kanon het uitzicht van Zoutleeuw wijzigde. De indrukwekkende omslag van middeleeuwse stadsmuren naar gebastioneerde vestingwerken en de bouw van een Spaanse citadel. Benieuwd wat er vandaag nog van overblijft? 

Lezing door prof. dr. em. Piet Lombaerde 

19 mei

Archeologiedagen Warandebos met leerlingen
Educatie Burcht van Rummen

Samen met de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van De Knipoog VBS Rummen gingen we op zoek naar de verdwenen Burcht van Rummen. We vertelden de leerlingen over de geschiedenis van de burcht van Arnold en deden hen met andere ogen naar deze bijzondere plek kijken. In groepjes maakten ze maquettes van de burchtsite. Op basis van de beschikbare archeologische en landschappelijke kennis lieten ze hun creativiteit de vrije loop tijdens de “heropbouw” van de burcht.

21 en 22 mei

Archeologiedagen Warandebos met gids
Archeologiedagen

Hagelandgids in opleiding Philippe Degelin maakte, onder onze begeleiding, een eindwerk rond de site en de historiek van het Warandebos. Tijdens drie rondleidingen nam hij als vrijwillige gids, samen met ons, het publiek ruim 650 jaar terug in de tijd, tijdens een tocht van zo’n 5 kilometer, want op deze bijzondere natuurplek in Rummen (Geetbets) ging in de middeleeuwen het roemrijke graafschap Loon ten onder. 

31 mei

lezing Willem Driesen
Lezing "Franciscus Ouwercx en het 17de-eeuwse oorlogsleed in onze grensstreek"

Derde lezing binnen de reeks "Verleden Beleven – Zoutleeuw en omstreken tijdens de Nieuwe Tijd”. Locatie: Zoutleeuw 

Maak kennis met Franciscus Ouwercx, bevelhebber op de Spaanse citadel van Zoutleeuw, geboren Brusselaar en Sint-Truidense poorter. De lege Spaanse kas dwong de troepen in Zoutleeuw te leven van het omliggende platteland. In het Loonse Haspengouw was de ‘Schadenfreude’ dan ook groot toen Franse troepen in 1678 het Spaanse garnizoen in Zoutleeuw overrompelde. 

Lezing door historicus Willem Driesen 

29 juni

RFC
Actieve deelname aan regionale stakeholdersmeeting ‘Recapture the Fortress Cities’

Dit Interregproject is gericht op klimaatbestendige, innovatieve en duurzame ontwikkeling van historische vestingsteden en forten. Het project beoogt een intensieve Europese samenwerking.

Ook Zoutleeuw past mooi in een rijtje vestingsteden, met haar vestingverleden en Spaanse citadel. We schetsten op deze meeting de aanpak in Zoutleeuw.

16 juli

Vestenwandeling
Vestenwandeling

Het trouwe publiek van onze lezingenreeks kreeg een exclusieve rondleiding. Vrijwilliger Jessie Clos toonde als re-enactor voor het eerst het uniform van het ´Regiment Spinola anno 1700´, dat de Spaanse Citadel verdedigde. Marijke schetste onderweg de groei en ontwikkeling van de middeleeuwse vrije handelsstad Leeuw, de transformatie naar militaire vestingstad en tot het Zoutleeuw dat we vandaag kennen.

11 september

OMD Zoutleeuw
Open Monumentendag Historisch stadhuis Zoutleeuw

Tijdens een gegidste rondleiding van een uur ontdekte ons publiek de boeiende geschiedenis van dit unieke monument uit de 16de eeuw: de bouw, de verbouwingen en restauratiefasen, de iconografie, … maar ook de huidige restauratienoden van dit gebouw. We onthulden ook onze ideeën over de toekomstige invulling van het stadhuis en verzamelden reacties en feedback.

6 oktober

lezing Soetkin Vervust
Lezing “Hoe Fransen en Habsburgers onze contreien karteerden in de 18de eeuw”

Vierde lezing binnen de reeks "Verleden Beleven – Zoutleeuw en omstreken tijdens de Nieuwe Tijd”. Locatie: Landen

Militaire cartografen brachten in de 18de eeuw grote delen van ons grondgebied gedetailleerd in kaart: denk o.a. aan NaudinVillaret en de Ferraris. Hoe gingen ze te werk? Met welk doel? Hoe kunnen wij hun kaarten vandaag lezen en gebruiken? 

Lezing door dr. Soetkin Vervust 

11 oktober

Leader zoutleeuw
Toekenning LEADER-subsidie voor project Getestreek – mens en Landschap

Samen met stad Zoutleeuw schreven we de afgelopen maanden aan een subsidieaanvraag voor de realisatie van een permanente tentoonstelling in het historisch stadhuis. Met de toekenning van de LEADER-subsidie kunnen we effectief van start gaan met de fasegewijze uitbouw van ons bezoekerscentrum.

27 oktober

lezing Tom Cornelissen
Lezing “Een blik achter de poort van de historische hoeve”

Vijfde lezing binnen de reeks "Verleden Beleven – Zoutleeuw en omstreken tijdens de Nieuwe Tijd”. Locatie: Landen

We verkennen het platteland in de ruime omgeving rond Zoutleeuw, dat in de 17de en 18de eeuw zo vaak te lijden heeft gehad van oorlogen en plunderende troepen. Hoe zagen de hoeves eruit? Hoe functioneerden ze? Hoe boden ze bescherming in troebele tijden? Welke historische hoeves zijn er vandaag nog over en hoe kan je zelf aan de slag om hun bouwgeschiedenis te onderzoeken? 

Lezing door IOED-historicus Tom Cornelissen 

29 november

klasbezoek 4e leerjaar Zoutleeuw
Klasbezoek 4e leerjaar Zoutleeuw

We ontvingen twee enthousiaste klassen van het 4e leerjaar van de vrije basisschool Sint-Leonardus in het historisch stadhuis van Zoutleeuw. Ze maakten actief kennis met 'erfgoed': zowel met het gebouw als met de archeologische collectie die er tentoongesteld ligt.

Voorafgaand ging juf Katrien tijdens de WO-lessen al aan de slag met lesinspiratie en lesmateriaal dat wij opmaakten als verlengstuk van hun WO-werkboekje.

15 december

jubileum 5 jaar IOED
jubileum 5 jaar IOED

We vierden op 15 december het 5-jarig bestaan van IOED Zuid-Hageland!

Samen met onze bestuurders, partners, erfgoedverenigingen, lokale actoren en enkele sympathisanten blikten we terug op de oprichting in 2017.

Onze diverse werking (van 2018 t/m 2022) illustreerden we via filmpjes met getuigenissen van: een leerkracht, een eigenaar van bouwkundig erfgoed, een restauratiearchitect, een archeoloog, twee van onze contactpersonen bij agentschap Onroerend Erfgoed en een trouwe deelnemer aan onze publieksactiviteiten.

De highlights uit de voorbije vijf jaar goten we in deze tijdslijn.